《小青蛙》课文原文

小 青 蛙

hé shuǐ qīng qīng tiān qì qíng

河    水     清   清 天     气 晴,

xiǎo xiǎo qīng wā dà yǎn jīng

小    小   青   蛙   大 眼 睛。

bǎo hù hé miáo     chī     hài chóng

保   护 禾 苗     吃   害   虫,

zuò   le    bù  shǎo    hǎo  shì qíng

做    了 不 少    好       事     情。

qǐng  nǐ   ài hù    xiǎo qīng   wā

请    你 爱     护    小         青     蛙,

hǎo  ràng hé   miáo  bù shēng  bìng

好       让    禾    苗    不    生      病。